Algemene voorwaarden Zollie

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Zollie is een handelsnaam van Business Doe Je: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Business Doe Je” de vennootschap onder firma Business Doe Je, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 71382038.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Business Doe Je vof een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: de door Business Doe Je vof te verlenen diensten zoals beschreven op www.zollie.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik maken van het Systeem via een browser uitsluitend met het doel de Statistieken te verzamelen en te analyseren.

1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Business Doe Je vof en Licentienemer op grond waarvan Business Doe Je aan Licentienemer Diensten verleent.

1.5 Systeem: Door Business Doe Je beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het verzamelen en analyseren van Statistieken), en schrijfruimte waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Statistieken: De door Licentienemer beheerde Statistieken op basis van het Systeem en de Diensten van Business Doe Je. Het aantal statistieken die de licentienemer kan inzien, is afhankelijk van het pakket dat licentienemer afneemt als op de website www.zollie.nl is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Toepasselijk

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Business Doe Je onder de handelsnaam Zollie en op alle met Zollie gesloten overeenkomsten.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Licentienemer gehanteerde algemene voorwaarden.

2.3 Licentienemer gaat deze overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Business Doe Je is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Business Doe Je tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

 

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Business Doe Je zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

3.2 De Overeenkomst tussen Business Doe Je en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de website van www.zollie.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, e-mail of schriftelijk.

3.3 Business Doe Je heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1 Business Doe Je verleent aan Licentienemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot het Systeem. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.3 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 1 maand of meerdere maanden indien gebruik wordt gemaakt voor een aanbiedingstarief over langere periode. De overeenkomst kan door Licentienemer tussentijds en na afloop worden verlengd.

5.2 De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging door Licentienemer, opzegging dient ten minste 7 kalenderdagen voor aanvang van de nieuwe periode plaats te vinden en kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail.

5.3 De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, het gekozen aantal maanden voor de initiële overeenkomst is hierbij leidend.

5.4 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en is gehouden om alle van Business Doe Je verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer aanwezige (computer)apparatuur.

5.5 Business Doe Je en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Business Doe Je haar activiteiten staakt of liquideert.

5.6 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Business Doe Je

6.1 Business Doe Je spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

6.2 Business Doe Je is niet betrokken bij de inhoud van de Statistieken van Licentienemer. Business Doe Je is dan ook niet verantwoordelijk voor de analyse of interpretatie van de Statistieken door de Licentienemer.

6.3 Business Doe Je behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en het Systeem. Business Doe Je zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.4 Business Doe Je kan de Diensten en/of het Systeem mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Business Doe Je.

6.5 Business Doe Je verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemer wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Business Doe Je. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.6 Business Doe Je spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden voor de Statistieken van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de Diensten van Business Doe Je.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.

7.3 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Business Doe Je door te geven.

7.4 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Business Doe Je mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(b) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(c) geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(d) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(e) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheimhouden;

(f) alle aanwijzingen van Business Doe Je die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

7.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Business Doe Je zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.4, zonder dat Business Doe Je tot enige schadevergoeding is gehouden.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Business Doe Je opgegeven of met Business Doe Je overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.

8.2 Business Doe Je is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Business Doe Je kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Business Doe Je genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.

8.5 Indien Business Doe Je een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Business Doe Je geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling 

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 De eerste betaling geschiedt middels iDeal of Bancontact. Daarna zal de betaling plaatsvinden middels automatisch incasso (SEPA).

9.3 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum wanneer geen gebruikt wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, Bancontact). 

9.4 Business Doe Je heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.5 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.

9.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Business Doe Je bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.7 Business Doe Je heeft ten alle tijden het recht de Diensten uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.8 Licentienemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Business Doe Je. Wanneer de Licentienemer deze voorwaarde niet nakomt, worden eventuele (bank)kosten voor Business Doe Je doorberekend aan Licentienemer.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Business Doe Je staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Dienst in overeenstemming met wat Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Business Doe Je geleverde Dienst als gevolg van programmeer- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Business Doe Je.

10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de Systemen van Business Doe Je, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer.

10.3 Licentienemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.4 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Business Doe Je opnemen via de contactpagina op de website www.zollie.nl. Licentienemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Business Doe Je. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden door Business Doe Je, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.5 Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het abonnement, zonder kosten, stop te zetten.

10.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Systemen en andere Diensten, en met betrekking tot alles wat Business Doe Je ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Business Doe Je.

11.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van Business Doe Je te verwijderen of te wijzigen.

11.3 Het is Licentienemer niet toegestaan om de Dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

11.4 Licentienemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 12.1 Business Doe Je is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Licentienemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.

12.2 De aansprakelijkheid van Business Doe Je jegens Licentienemer, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Licentienemer op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.

12.3 Licentienemer zal Business Doe Je en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Licentienemer van de Diensten.

12.4 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Business Doe Je is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden.

12.5 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Business Doe Je (hoogste leidinggevend personeel).

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Business Doe Je is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

  1. a) een tekortkoming van externe hosting providers en toeleveranciers van Business Doe Je
  2. b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen
  3. c) belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur
  4. d) werkstakingen
  5. e) brand
  6. f) ongeval of ziekte van personeel
  7. g) Denial of Services (DoS) aanvallen
  8. h) het niet meer beschikbaar hebben van noodzakelijke data
  9. i) door Business Doe Je onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Business Doe Je afhankelijk is

13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Business Doe Je tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

13.3 Indien Business Doe Je door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 14 – Advisering

14.1 Alle door Business Doe Je gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Business Doe Je verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Business Doe Je te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Business Doe Je verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Business Doe Je verleent daarbij geen enkele garantie.

14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Business Doe Je is Business Doe Je niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Business Doe Je tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Business Doe Je.

 

Artikel 15 – Privacy

15.1 Business Doe Je respecteert de privacy van Licentienemer. Business Doe Je zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website www.zollie.nl is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Maastricht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.

16.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Doe Je aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Business Doe Je is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.